wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Ana Sayfa letiim

Bize ula�an t�m m��terilerimizden ilk �nce sorununu detaylar� ar�zan�n nas�l meydana geldi�i bilgilerini iyi analiz ederek , izlenilecek y�ntem belirlenir. Ar�za tesbit s�recinde ; Teknoloji de en son ��kan cihazlar ile donat�lm�� elektronik laboratuar�m�zda , gerekirse Devre �emas�na bile gerek duymadan Cihaza / Elektronik karta ilk etapta voltaj uygulamadan profesyonel olarak tesbitler yap�lmaktad�r.

25 y�ll�k deneyimli kadromuzla ar�za tesbit yap�lmakta ve m�mk�n olan en k�sa s�re i�inde m��terilerimize maliyet , malzeme temin saati/s�resi , �deme �artlar�n�da i�eren bilgiyi ( MEKA F�YAT TEKL�F ONAY FORMU ) ad� alt�nda iletilmektedir. M��terinin onay�na istinaden i�leme ba�lan�lacak veya bize geldi�i �ekliyle aynen iade edilecektir. Burada m��teri taraf�ndan kart�n/Cihaz�n yurtd���ndan temini ki bu s�re� uzun ( 1ay � 3 ay v.s.) , zahmetli ( DHL,Kargo,g�mr�k i�lemleri v.s.),maliyetli olabilir , kendi a��s�ndan en uygun olan�n� d���n�p onaylad��� andan itibaren derhal i�lem s�reci MEKA Elektronik Laboratuar�nda ba�lat�lmaktad�r. Ama� e�er ar�zal� Cihaz/Kart onar�m� S�f�r� ile k�yasland���nda b�t�e olarak kayda de�er bir durum g�sterirse ki yurtd���na ba��ml�l�ktan kurtulmakt�r. Bu bizlere gurur verir , ekonomi y�n�nden param�z �lke topraklar� i�inde kalacak demektir.


AMACIMIZ ; M�N�MUM ZAMAN + M�N�MUM MAL�YET = MEMNUN�YET (�� KAYBININ �N�NE GE�MEK) ( B�T�E DENGES� ) ( DEVAMLILIK )

MEKA Elektronik Laboratuar� �ok geni� bir sekt�re hizmet vermektedir. Bunun i�in kendini s�rekli yenilemekte ve i�ini profesyonelce yerine getirmektedir. En g�zel tan�t�m ortaya ��kan i�tir , memnuniyettir , ��z�m bulmakt�r. 21. Y�zy�lda teknolojinin gitgide doru�a ula�t��� �a��m�zda, takdir edersiniz ki ; y�zlerce sekt�r ve a��l�mlar� ile binlerde alt birimlerindeki at�l olacak elektronik devreler d���n�l�rse k�reselle�me �er�evesinde geri d�n���mlerinin sa�lanmas� art�k bir zorunluluktur. Her�eyden �te MEKA Elektronik Laboratuar� bu ama�la kurulmu� ve hizmet vermektedir. S�rekli yenili�e a��k t�m ekipmanlar�n� periyodik olarak yenileyen , teknik servis kadrosunun bilgi seviyesini geli�tiren , Bas�n yay�n ve Elektronik ( �nternet ) ortam�nda her t�rl� yenilikten haberdar olarak yolumuza devam etmekteyiz.

WE DO IT RIGHT OR WE DON�T DO IT.

LIFE IS A CONTINUOUS LEARNING PROCESS.

IT IS NOT WHAT YOU DO HOW DO YOU DO IT IS WHAT COUNTS


Kopyalama Hakk 2003-2019 MEKA Elektronik
letiim in; E-Posta : meka@mekaelektronik.com Telefon : +90 (216) 369 2460 Fax : +90 (216) 478 3582 GSM : +90 (532) 608 8449
Adres : 19 Mays Mahallesi nn Cad. Mehpare Sok. No:20 / 1 Erenky 34736 stanbul